добре дошли в нашия уеб сайт

Добре дошли в уеб сайта на клуб "Приятели на Белгия -Ернест Солвей"

Welcome to the site of club 'Friends of Belgium - Ernest Solvay"

Сподели

Здравейте, уважаеми читатели,

Ние сме група ученици от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски".

Под насоките и помощта на г-жа Дечева извършихме проучване на живота и делото на видни белгиици, дали принос за развитието на България. 

Разбрахме, че фамилията Солвей е спомогнала много за развитието на България. Открихме името на Ернест Солвей и решихме да го приемем за наш патрон. Разбрахме, че той има огромен принос не само за появата и развитието на заводите "Солвей-Соди", но и на завод за производство на захар в София.
Така по инициатива на ученици и техните учители възникна клуб "Приятели на Белгия-Ернест Солвей"
.
Научихме, че в София, в близост до Западен парк се намират стените на някогашната Захарна фабрика - дала името си на квартала, в който се намира. Тя е постоена от белгийско акционерно дружество и е открита през 1898г. Събитието е било посетено и от княз Фердинанд! Главен акционер е бил Ернест Солвей.

Ръководството било изключително напредничаво. Въвеждало невероятни социални придобивки за работниците.

Поощрявало заетоста и в селата. Помагали в отглеждане на захарно цвекло и после го изкупували.

Фабриката имала десет парни двигателя и произвеждала тонове захар.

За жалост война прекъснала дейността й, но тя все още разказва за невероятния принос на белгийци към България.

Смятаме, че делото на Солвеевци е прекрасно. 

Затова на откриването си представихме пиеса, посветена на Захарна фабрика.

Насочваме работата си към нея и белгийците, помогнали на България - Истински приятели на България!

Поздрави, клуб "Приятели на Белгия - Ернест Солвей"


Welcome, dear readers,

We are a group of students from SHSM “Paisii Hilendarski”.

With Mrs Decheva’s guidelines and support we made a research about the deeds and the lifes of famous Belgians, which have taken part in Bulgaria’s development.

We found that Solvay family is an example for this kind of people. We also found the name of Ernest Solvay and decided to make him the patron of our club. We discovered he has huge contribution for the foundation and the progress of the “Solvay-sodas” factories as much as sugar-producing factory in Sofia.

That’s why, in initiate of students and their teachers we created club “Friends of Belgium – Ernest Solvay”.

We found out that in Sofia, near West park the remains or the sugar-producing factory are located. The neighborhood there bears its name. It is built by a Belgian business group and has been exposed first in 1898. Prince Ferdinand’s been on the exposition! The main shareholder had been Ernest Solvay. The leadership had been very advanced. It had included awesome social benefits for its workers and encouraged the employment in the villages. They had helped with sugar beets’ growth and had bought it after that. The factory had had 10 steam engines and had produced tones of sugar. Unfortunately, a war stopped its action but it’s still telling us about the incredible contribution of Belgians for Bulgaria. We think that Solvay’s family life work is awesome.

That’s why, in our opening we showed off a stage play dedicated to the Sugar-producing factory.  

We focus our work on it and on the Belgians who have helped Bulgaria – real friends of our country!

Greetings, club “Friends of Belgium – Ernest Solvay”

Очакваме Вашите коментари, идеи и препоръки.

We are looking forward to hear your comments, ideas and recommendations.
Приятели на Белгия - Ернест Солвей
Сайтът: / The site:
е удобен / is convenient2
е полезен / is useful2
желае подобрение / needs improvement0
друго / another2
Ако сте отговорили друго, моля, напишете какво:
If you have answered another, please, tell us what:
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg